15 มิถุนายน 2562 จังหวัดสระแก้วตั้งวอร์รูมระดับจังหวัด อำเภอ เทศบาล และอบต. ทุกแห่ง บูรณาการทุกหน่วยงานรับมืออุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ปี 2562

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190615141033153

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่าจังหวัดสระแก้วได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปีนี้ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระแก้ว ปี 2562 ตั้งอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  ที่ว่าการอำเภอ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ การป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสียหายทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกด้าน ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย การเผชิญเหตุ และการช่วยเหลือ ตลอดจนการรับทราบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมบูรพาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อย่างไรก็ตาม นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงเรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัยและดินถล่มปีนี้ จังหวัดสระแก้วได้มีประกาศให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสาร ข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศอยู่เสมอ จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค การขนย้ายสิ่งของไว้ที่น้ำท่วมไม่ถึง ระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ ดูแลระวังเด็กเล็กมิให้ลงเล่นน้ำ ดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร และอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า จากข้อมูลการเกิดอุทกภัยรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัย 156 หมู่บ้าน 1,816 ครัวเรือน มูลค่าความเสียหายด้านการเกษตร กว่า 19 ล้านบาท จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่เสี่ยง ในระดับเสี่ยงกลาง 1 อำเภอ 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน มีพื้นที่เสี่ยงต่ำ 6 อำเภอ 17 ตำบล 262 หมู่บ้าน โดยจังหวัดสระแก้ว ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งบุคลากรไว้พร้อมแล้ว หากประชาชนประสบภัย แจ้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระแก้ว หรือศูนย์อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โทร 0-3742-5475 ตลอด 24 ชั่วโมง นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ว่า ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ไปขุดลอก คลองต่าง  รวมทั้งดูดขี้เลนและขยะตามท่อระบายเกือบหมดแล้ว เหลือถนนสุวรรณศรที่กำลังก่อสร้างใหม่ และขณะนี้เทศบาลเมืองได้จัดทำแผนวางท่อระบายน้ำ ผ่านหน้าเทศบาลเมืองสระแก้ว ไปคลองพระสทึง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงรองบประมาณจากส่วนกลาง ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 16 อ่าง มีปริมาณ 92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 35 น้อยกว่าปีผ่านมา 16 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังเหลือพื้นที่รับน้ำได้อีก 173 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามโครงการชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ประสานกรมฝนหลวงให้มาทำฝนหลวงบริเวณเหนืออ่างห้วยยาง อำเภอตาพระยา ที่ยังมีปริมาณน้ำน้อยอยู่ในขณะนี้ ส่วนเสียงสะท้อนประชาชนจังหวัดสระแก้ว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวรีบแก้ไขปัญหาให้เร็วเมื่อเกิดน้ำท่วม เพราะสร้างความเดือดร้อนเวลาส่งลูกไปโรงเรียน รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่อุดดันท่อระบายน้ำ และทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง  ตามมา เช่นโรคไข้เลือดออกที่ยังระบาดในขณะนี้